انتظار شماره 26

مجله انتظار شماره 26

در این شماره میخوانیدنشریه انتظار-شماره 26
  • منتظر کیست
  • تحلیلی بر تهدیدات امریکا و راه مقابله با آن
  • هشدار صریح رهبر انقلاب به امریکا و اتمام حجت با ابادی داخلی دشمن
  • وظیفه فرد مسلکام در احیای حکومت اسلام
  • قابل توجه متقاضیان نشریه انتظار

 


 

آخرین مطالب

همکاری با ما